Firma potrebuje inteligenciu a úsmev každého jednotlivca, aby mohla fungovať a rozvíjať sa.

Édouard Stacke

Firemné školenia predstavujú nástroje pre podporu a rozvoj profesionálnych kompetencií ale i osobných kvalít ľudí, ktorých vnímame ako rozhodujúci zdroj každej firmy.  Programy pre podporu a rozvoj „soft skills“ sú vždy špecifické a odpovedajú na potreby klienta. Spoločným rysom všetkých školení je dôraz na interaktivitu – zodpovedné zapojenie účastníkov do procesov učenia sa. Aktivity zážitkového a skúsenostného charakteru striedajú reflexie, zovšeobecnenia a prípravy pre ich aplikovanie v praxi.

Moje školenia sú viac než tréningy – neodovzdávam iba techniky a zručnosti, vyzývam k uvedomeniu a transformácii. Učím ale vždy nadväzujem na to, s čím prichádzajú účastníci. Používam štandardné postupy skupinového učenia metódami neformálneho a zážitkového učenia (prezentácie, práca v skupinách, diskusie, výklad, prípadové štúdie, simulácie, reflexie, rolové hry, tímové aktivity, kreatívne metódy a pod.). Opieram sa o teóriu procesovej práce so skupinou (POP) a podľa potreby prinášam informácie a impulzy z iných pracovných kontextov, z psychológie ale tiež z poznania neurovied o fungovaní mozgu. Na mojich školenia podporujem atmosféru dôvery, otvorenosti a motivácie, aby sme spoločne s účastníkmi tvorili inšpirujúce učiace sa spoločenstvo.

Zoznam tém, ktoré realizujem v rámci  firemných školení:

– LEADERSHIP – VEDENIE ĽUDÍ

vedenie a riadenie ľudí, motivácia ľudí, tímová práca a vedenie tímov, schopnosť rozvíjať zodpovednosť u podriadených, hodnotenie, budovanie dôvery, dávanie spätnej väzby, delegovanie, vedenie porady, koučovanie

– EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA 

interná komunikácii v organizácii, komunikácia s klientmi, asertívna komunikácia, zvládanie náročných rozhovorov,  prezentačné zručnosti

– SPOLUPRÁCA – podstata úspechu

– RIEŠENIE KONFLIKTOV, OZDRAVENIE VZŤAHOV

– MANAŽMENT ČASU

– ZVLÁDANIE STRESU 

– EMOČNÁ INTELIGENCIA na pracovisku a jej rozvoj

– TRÉNING TRÉNEROV

– PREVENCIA VYHORENIA, WORK-LIFE BALANCE, MINDFULNESS

– FIREMNÁ KULTÚRA

– OSOBNOSTNÝ ROZVOJ MANAŽÉROV

Školenia a tréningy môžu byť jednorazové – od 4 do 16 hodín, no môžu mať aj podobu dlhodobého rozvojového programu.

Realizovaním školenia prispejete ku:

 • zdravšiemu presadzovaniu firemných hodnôt a skvalitneniu podnikovej kultúry,
 • zvýšeniu produktivity a výkonnosti pracovníkov a tým aj celej firmy,
 • posilneniu leadershipu
 • zefektívneniu manažérskej práce riadiacich pracovníkov,
 • rozvoju talentu,
 • kvalitnejšej komunikácii,
 • lepšej motivácii zamestnancov,
 • efektívnejšiemu využívaniu pracovného času,
 • odbúraniu stresu a zmierneniu konfliktov na pracovisku,
 • presadzovaniu potrebných zmien,
 • vytvoreniu atmosféry tvorivosti a trvalého sebarozvoja ľudí.