BIZNIS KOUČING

Koučing nie je pre neúspešných. Koučing je pre víťazov, ktorí sa chcú posunúť ešte o úroveň vyššie.

Robert Hargrove

Koučing nie je tréning, poradenstvo a ani terapia, je to transformačné stretnutie a rozhovor so zámerom rozvíjať potenciál človeka. Ako kouč kladiem dôraz na sebauvedomenie, pomáham klientovi vytvoriť  trasu učenia sa, asistujem mu pri hľadaní nespoznaných a nevyužitých možností, pozývam k objavovaniu vlastných riešení. Klienta sprevádzam a motivujem k novému chápaniu reality, podporujem ho pri využívaniu zdrojov a vyzývam k riešeniu jeho situácie, k realizácii potrebných zmien.

Postup pri koučingu je nasledovný:

 • ujasnenie zákazky – prvé preskúmanie toho, čo je možné koučovaním dosiahnuť, dohoda o postupe
 • rozhovory kouča s koučovaným – vopred časovo vymedzený sled rozhovorov. Tu sa koučing odohráva v niekoľkých fázach: nadviazanie kontaktu; chápanie situácie a očakávaní; objavovanie potenciálu; asistencia, motivácia a podpora pri hľadaní riešení; transfer do praxe
 • vyhodnotenie procesu – v časovom odstupe

Miesto pre koučing je zvolené tak, aby podporilo atmosféru dôvery, istoty a tvorivého poznávania.

Čas potrebný na koučing je predmetom dohody a je zvolený tak, aby viedol k merateľným zmenám. Klient sa môže rozhodnúť pre jednorazové stretnutie alebo pre krátkodobý cyklus sedení. Často klienti využívajú priebežné koučovanie, napríklad jeden alebo dvakrát za mesiac, pričom to môže trvať 6 až 12 mesiacov.

Pre koho je koučing určený?

Koučing slúži na rozvoj a zvýšenie profesionálnej výkonnosti ľudí na všetkých úrovniach firmy: od odborných pracovníkov, cez vedúcich a stredný manažment až po vrcholových manažérov. Mnohí manažéri sú „pretrénovaní“ a ak predsa nedokážu naplno rozvinúť svoj potenciál, vtedy koučing býva katalyzátorom potrebnej dynamiky, učenia sa a zmien.

A vskutku, koučing je určený predovšetkým lídrom, je to jeden z najmocnejších nástrojov ich rozvoja.

Časté témy v koučingu

 • Posilnenie sebadôvery
 • Podpora pri učení sa a rozvoji nových kompetencií
 • Rozpoznanie faktorov blokujúcich optimálny výkon a ich prekonanie
 • Optimalizácia osobnej a pracovnej efektivity
 • Pomoc pri formulovaní autentických a zmysluplných cieľov
 • Zlepšenie manažmentu času
 • Zvládanie stresu, prevencia vyhorenia
 • Podpora vlastnej motivácie a umenie motivovať druhých
 • Rozvoj emočnej inteligencie a jej využitie pri práci s ľuďmi
 • Presvedčivé vedenie ľudí
 • Posilnenie leaderských kompetencií
 • Podpora pri budovaní tímu, riešenie vzťahových problémov
 • Presvedčivé vystupovanie – v tíme, v organizácii, pri prezentácii
 • Porozumieť neprehľadným situáciám, pomoc pri rozhodovaní sa
 • Získanie odvahy pre realizáciu dôležitých krokov
 • Podpora pri chápaní a zavádzaní zmien
 • Nachádzanie rovnováhy a súladu medzi pracovnými a životnými úlohami, situáciami


Metóda

Každý kouč pri svoje práci vychádza z univerzálnych a špecifických modelov koučingu a potom nutne stavia na svojich jedinečných osobných skúsenostiach, presvedčeniach a hodnotách. Rovnako i moja práca je inšpirovaná odborným výcvikom, praxou, osobnou skúsenosťou a životnou filozofiou.

Moja koučovacia metóda sa opiera predovšetkým o kultivovanie všímavosti – mindfulness – u mňa ako aj u klienta a  obohacujem ju o princípy a postupy procesovej práce (POP). V koučovacom rozhovore staviam na  schopnosti empatie, pozitívneho pôsobenia na jednotlivca, rozvoja zdravého vnímania reality a sebahodnotenia a súčasne na pevnom odovzdávaní zodpovednosti na stranu klienta. V rozhovoroch sa spolieham na princípy naratívneho koučingu,  a podľa potrieb a kontextu využívam špecifické techniky NLP.

V koučingu dokážem vytvoriť atmosféru dôvery, bezpečia a súčasne výziev a inšpirácie. Výsledky a merateľné zmeny koučingu sa postupne prejavia cez klientove produktívne postoje a zmenené konanie vo vzťahu k sebe, ľuďom a k organizácii.

Vyskúšajte si koučovanie zadarmo

Ak si chcete overiť, či je pre vás koučing správna voľba a či môžem byť vašim koučom práve ja, ponúkam možnosť vyskúšať si koučing zadarmo. Podľa dohody sa môžeme stretnúť na 20-30 minút, počas ktorých prediskutujeme vašu tému a koučovacím spôsobom sa pozrieme na vaše očakávania.


 

TÍMOVÝ KOUČING

Keď naučíme tímy, aby každý v nich „kopal“ neustále za záujmy celej skupiny, nielen za oblasť, ktorú riadi, dosiahneme mnohonásobne lepšie výsledky.

Peter Hawkins

Tímový koučing je proces podpory tímu v 3 krokoch za účelom podporiť ho v zrelom fungovaní, napomáhať mu k dosahovaniu špičkových výkonov, pričom jeho členovia budú mať pocit spokojnosti a sebarealizácie. Tímové koučovanie nie je porada ani teambuilding, je to špecifický proces vo vymedzenom čase zameraný na uskutočnenie zmien a získanie merateľných výsledkov. Väčšinou sa deje prostredníctvom identifikovania a riešenia výziev koučovaného tímu.

 1. krok: Posúdenie „kde“ sa tím dnes nachádza a „kde, aký a kedy“ chce byť. 
 2. krok: Séria pravidelných koučovacích stretnutí s cieľom zvoliť si a integrovať nové správanie tímu, učiť sa nové postupy a zručnosti, prijímať nové postoje, opatrenia, zodpovednosti.
 3. krok: Reflexia výsledkov a dopadov, meranie výkonu po koučingu, plánovanie ďalších krokov.

Tímový koučing má význam pre stále i novovytvorené tímy, pri ujasňovaní si problémov alebo nespokojnosti s výkonnosťou, v čase keď sa mení dynamika kvôli výmene členov alebo zmene manažéra, v období stagnácie alebo počas prechádzania obdobím konfliktov, pri prekonávaní prekážok alebo v situácii nízkej či nejasnej zodpovednosti za výsledky.

Pustiť sa do riešenia tímových výziev prostredníctvom koučingu vyžaduje čas a odhodlanie. Jednoduché zmeny v správaní sú len dočasné, koučingom sa zabezpečuje viac, pretože prináša transformáciu tímu:

 • uvedomenie  si tímovej identity, kultúry, poslania a spôsobu práce,
 • zásadný posun v efektívnosti a výkonnosti,
 • zdravú sociálnu dynamiku, správanie sa a efektívnu spoluprácu.

 

ŽIVOTNÝ KOUČING

Život je príliš cenný na to, aby sme sa v ňom iba ľahkomyseľne pachtili.

Rob Preece

Životný koučing je formou nepsychologickej pomoci človeku a jeho ciele sú vždy jedinečné, pretože závisia od situácie a potrieb konkrétneho človeka. Koučing prináša úžitok ľuďom predovšetkým pri:

 • hľadaní vnútorných možností a ciest pre vlastný rozvoj,
 • potrebe hlbšie porozumieť sebe, prehodnotiť, resp. pozmeniť svoje vnímania, postupy, správanie,
 • vyrovnávaní sa s pocitmi vnútornej nespokojnosti alebo s neistotou vo vzťahoch, pri riešení problémov…

Niekomu bránia v osobnom rozvoji ťaživé vzťahy, nedôvera, tréma alebo slabá motivácia. Niekto iný stojí pred problémom s učením sa, s netvorivou náladou, nerozhodnosťou alebo neschopnosťou vykonať dôležitú životnú zmenu. Mnohých oslabuje strach, nevhodné zamestnanie, uzavretosť alebo neprítomnosť životnej radosti. V rozhovore s koučom má človek príležitosť zmeniť stereotyp, uhol pohľadu, rozpoznať vlastné limity ale i zdroje, nájsť inšpiráciu ale i odvahu konať a preberať zodpovednosť za svoju situáciu. Životný koučing je cestou sebapoznania a odkrývania vnútorného potenciálu a vlastných odpovedí – nevedie k dokonalosti ale k autentickejšiemu životu.

Častými témami koučovacích stretnutí sú: – správne rozhodnutie sa v dôležitej situácii, – potreba zmeny v živote, – lepšie vyhodnotenie zložitej situácie, – učenie sa nových zručností, – zbavenie sa strachu, – posilnenie sebavedomia, – náprava vzťahov, – prebudenie nových vnútorných zdrojov, – nadobudnutie emočnej stability, – zosúladenie pracovných a rodinných záujmov, – prebudenie tvorivosti, – „získanie“ času,  – zvládanie stresu a prevencia vyhorenia, – podpora zdravia či zdravého životného štýlu, – ujasnenie si svojho profesijného smerovania, – uvedomenie si a zmena obmedzujúcich zvykov, – pestovanie duševnej kondície, – odpovedanie na otázky o zmysle života…

Pri koučovaní dbám o to, aby som vytvoril prajnú a povzbudivú atmosféru pre rozhovor s partnerom. Najviac mi záleží na tom, aby človek v dôvere v kouča i v dôvere v seba, v akceptácii a bez posudzovania, prichádzal sám na odpovede a vlastné riešenia a aby ich realizoval.

Životný koučing môže mať niekoľko rôznych foriem:

 • jednorazová konzultácia,
 • dlhodobejší cyklus stretnutí,
 • konzultácie po telefóne alebo cez skype.