Firma potrebuje inteligenciu a úsmev každého jednotlivca, aby mohla fungovať a rozvíjať sa.

Édouard Stacke

Existujú cesty ako v organizácii uvoľniť „zmrznuté“ zdroje a využiť maximálne potenciál ľudí, podporiť potrebné zmeny, prebudiť odvahu a tvorivosť zamestnancov a predsa im umožniť osobnú sebarealizáciu a satiskaciu.

Modelu – tri úrovne zdrojov – zodpovedajú tri úrovne rozvojových programov:

1. úroveň: Človek je zdroj
Rozvoj osobných kompetencií zamestnancov
Témy: sebapoznanie, sebariadenie a sebarozvoj, vedomosti, talent, osobná sila a efektívnosť, postoje a hodnoty, prezentácia, rozhodovanie, inovatívne myslenie, sústredenosť a uvoľnenie, spokojnosť, tréning trénerov, schopnosť zmeny…

Realizujem školenia, zážitkové semináre, interaktívne workshopy, prednášky, individuálny koučing

2. úroveň: Vzťahy sú zdroj
Rozvoj sociálnych a líderských kompetencií založených na chápaní a tvorbe vzťahov
Témy: prebúdzame potenciál v tíme, zdravá a otvorená komunikácia, vedenie ľudí a tímov,  motivácia, riešenie konfliktov, manažment zmeny, mentoring, koučing a podpora druhých, budovanie či ozdravenie vzťahov, emočná inteligencia, organizačná kultúra…

Realizujem školenia, zážitkové semináre, interaktívne workshopy, prednášky, konzultácie, plánovacie a facilitačné stretnutia.

Moje školenia sú viac než tréningy – neodovzdávam iba techniky a zručnosti, pozývam k uvedomeniu a transformácii. Učím ale vždy nadväzujem na to, s čím prichádzajú účastníci. Používam štandardné postupy skupinového učenia metódami neformálneho a zážitkového učenia (prezentácie, práca v skupinách, diskusie, výklad, prípadové štúdie, simulácie, reflexie, rolové hry, tímové aktivity, kreatívne metódy a pod.).

V rozvojových programoch zvláštny dôraz kladiem na chápanie a tvorbu zdravých a konštruktívnych vzťahov – ony sú zdrojom, v ktorých je uväznený ohromný potenciál. V atmosfére dôvery, otvorenosti a motivácie spoločne s účastníkmi tvoríme inšpirujúce učiace sa laboratórium. Súčasne posilňujem účastníkov k transferu a aplikácií nových kompetencií do praxe.

3. úroveň: My spolu v našej odlišnosti sme zdroj
Tvorba spoločenstva – proces, ktorý vedie k najzrelšej forme organizácie či tímu: všetci sú lídri a nesú zodpovednosť, hlboká dôvera, samoorganizácia, rozdiely sú zjavné, rozpoznané a ocenené, ľudia rešpektujú seba i druhých, splna sa môžu prejaviť.

Realizujem špecifické semináre Community building prispôsobené konkrétnej organizácii či tímu. Tvorba spoločenstva – Community building (CB) je zážitkový skupinový proces pôvodne vyvinutý Scottom Peckom. Seminár CB poskytuje príležitosť pre silné a intenzívne budovanie vzťahov a zážitok prepojenia s ostatnými a samými sebou. Zlepšuje komunikačné a vzťahové zručnosti a vedie k osobnému a profesijnému rastu. Väčšina skupín nekomunikuje úprimne a budovanie dôvery nie je jednoduché. Skutočná dôvera, otvorená komunikácia a zdravé spoločenstvo nevzniknú len tak náhodne – na seminári sa učíme toto spoločenstvo tvoriť zámerne.
Facilitátori sprevádzajú skupinu rôznymi fázami vývoja, pričom sa nerieši nutne vybraná téma či program. Účastníci sa učia nasledovať „vodítka“ komunikácie a ak to dokážu, je veľká pravdepodobnosť, že skupina zažije veľký pocit súnaležitosti, prijatia a bezpečia. A to platí nielen na seminároch, ale následne aj v bežnom pracovnom živote.
Community building (CB) ako metóda sa využíva pri hlbokej transformácií pracovných tímov. Je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja ľudí a účasť na seminári prináša merateľné pozitívne dopady na pracovný a osobný život.

Semináre CB vo firmách a pracovných tímoch nemajú tak hlboký osobný rozmer ako CB pre verejnosť či pre rodiny. V kontexte pracovných tímov nejde o hlboké osobné zdieľanie ale predovšetkým o prejavenie a následne transcendovanie odlišností medzi ľuďmi. Uznanie a akceptácia rozdielov a všetkých iných blokov a vyrušení v našich vzťahoch, je tou „zázračnou“ zložkou CB, vďaka ktorej tím prejde transformáciou.
Semináre CB môžeme podľa potrieb kombinovať s iným rozvojovými metódami a facilitačnými prístupmi. V ich rámci sa vieme venovať špecifickým potrebám či cieľom skupiny ako je napríklad strategické plánovanie, odsúhlasenie zmien, hľadanie konsenzu vo vybraných témach, nastavenie pravidiel, vyjasnenie rolí a pod.

Viac o priebehu, metóde a prínosoch seminárov Community Building pre pracovné tímy sa dozviete v priloženom dokumente tu.